بنر میلاد حضرت زین العابدین


فتوعکس

بنر میلاد حضرت زین العابدین poster veladat sajad

dislike

والپیپر میلاد امام جعفر صادق
بنر زیبای عباس بن علی

والپیپر میلاد امام جعفر صادق
بنر زیبای عباس بن علی

بنر زیبای نام مبارک ابومحمد علی بن حسین ملقب و مشهور به سجاد و زین‌ العابدین چهارمین امام شیعیان بعد از پدرش حسین، عمویش حسن و پدر بزرگش علی بن ابی‌ طالب است – بنر میلاد مبارک امام سجاد