تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (۱۵ عکس)

در تمام دنیا بافت های سنتی شهر ها جزء آثار باستانی و ارزشمند حساب میشوند و این در حالی است که در ایران و به خصوص تهران این مناطق در راستای میلی شدید درآمد زایی و ساخت ساز در حال تخریب است تا به جای آنها مراکز خرید مدرن ساخته شود. این اخبار در رسانه های خارجی هم بیان شده و دارای مخالفان و منتقدان زیادی است.

 

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)

تخریب بافت سنتی تهران برای ساخت مرکز خرید ! (15 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…