تصاویر:نجات دو دختر معلق در ارتفاع /خرابی در شهربازی

تصاویر:نجات دو دختر معلق در ارتفاع /خرابی در شهربازی

 آتش فشان و  رعد و برق – شیلی
عکس مونتاژ با استفاده از تصاویر
دریافتی از ماهواره ها از مریخ و گردش قمر آن


سنگ به شکل چهره حضرت مسیح که در
دریاچه ای در ایالت آریزونا کشف شده و صاحبش، آن را برای فروش در سایت
“ebay” قرار داده است.

 کوه عظیم یخی و شناور در
اقیانوس آرام – گریلند

نجات دو دختر معلق در ارتفاع پس
از ۲ ساعت – این وضعیت به دلیل بروز خرابی در شهربازی در جنوب چین روی
داد.

حرکات آکروباتیک ، استان آنهویی ، چین

دیوار مرگ در حاشیه نمایشگاه
خرید و فروش دام – هند

فیلی در کنار فرزندش – شهر پانتا
هند در ساحل رودخانه گنگ

بدون شرح


 

 

 

تصاویر:نجات دو دختر معلق در ارتفاع /خرابی در شهربازی

تصاویر:نجات دو دختر معلق در ارتفاع /خرابی در شهربازی

 آتش فشان و  رعد و برق – شیلی
عکس مونتاژ با استفاده از تصاویر
دریافتی از ماهواره ها از مریخ و گردش قمر آن


سنگ به شکل چهره حضرت مسیح که در
دریاچه ای در ایالت آریزونا کشف شده و صاحبش، آن را برای فروش در سایت
“ebay” قرار داده است.

 کوه عظیم یخی و شناور در
اقیانوس آرام – گریلند

نجات دو دختر معلق در ارتفاع پس
از ۲ ساعت – این وضعیت به دلیل بروز خرابی در شهربازی در جنوب چین روی
داد.

حرکات آکروباتیک ، استان آنهویی ، چین

دیوار مرگ در حاشیه نمایشگاه
خرید و فروش دام – هند

فیلی در کنار فرزندش – شهر پانتا
هند در ساحل رودخانه گنگ

بدون شرح


 

 

 

تصاویر:نجات دو دختر معلق در ارتفاع /خرابی در شهربازی

تصاویر:نجات دو دختر معلق در ارتفاع /خرابی در شهربازی

 آتش فشان و  رعد و برق – شیلی
عکس مونتاژ با استفاده از تصاویر
دریافتی از ماهواره ها از مریخ و گردش قمر آن


سنگ به شکل چهره حضرت مسیح که در
دریاچه ای در ایالت آریزونا کشف شده و صاحبش، آن را برای فروش در سایت
“ebay” قرار داده است.

 کوه عظیم یخی و شناور در
اقیانوس آرام – گریلند

نجات دو دختر معلق در ارتفاع پس
از ۲ ساعت – این وضعیت به دلیل بروز خرابی در شهربازی در جنوب چین روی
داد.

حرکات آکروباتیک ، استان آنهویی ، چین

دیوار مرگ در حاشیه نمایشگاه
خرید و فروش دام – هند

فیلی در کنار فرزندش – شهر پانتا
هند در ساحل رودخانه گنگ

بدون شرح