تصاویری عجیب از سیل ویرانگر در بهبهان

تصاویری عجیب از سیل ویرانگر در بهبهان
سیل جاری در شهرستان بهمئی به سوی محور بهبهان – رامهرمز آمده و علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان به روستاهای مسیر، بسیاری از خودروهای عبوری این محور را دچار حادثه کرد.

وقوع سیل در محور بهبهان – رامهرمز سبب کشته شدن ۸ نفر و وارد آمدن خسارت مالی فراوان به بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شد.

در بخشی از محور بهبهان ‌ـ‌ رامهرمز سیل به راه افتاد و تعداد زیادی وسیله نقلیه سبک و سنگین عبوری با جریان آب از جاده خارج شدند.

به گزارش شوشان، سیل جاری در شهرستان بهمئی به سوی محور بهبهان – رامهرمز آمده و علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان به روستاهای مسیر، بسیاری از خودروهای عبوری این محور را دچار حادثه کرد.

تاکنون تعداد کشته شدگان این حادثه ۸ نفر و تعداد مفقودین سه نفر است که همچنان جستجو برای حادثه دیدگان احتمالی در منطقه ادامه دارد.


سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

 
www.asriran.com

تصاویری عجیب از سیل ویرانگر در بهبهان

تصاویری عجیب از سیل ویرانگر در بهبهان
سیل جاری در شهرستان بهمئی به سوی محور بهبهان – رامهرمز آمده و علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان به روستاهای مسیر، بسیاری از خودروهای عبوری این محور را دچار حادثه کرد.

وقوع سیل در محور بهبهان – رامهرمز سبب کشته شدن ۸ نفر و وارد آمدن خسارت مالی فراوان به بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شد.

در بخشی از محور بهبهان ‌ـ‌ رامهرمز سیل به راه افتاد و تعداد زیادی وسیله نقلیه سبک و سنگین عبوری با جریان آب از جاده خارج شدند.

به گزارش شوشان، سیل جاری در شهرستان بهمئی به سوی محور بهبهان – رامهرمز آمده و علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان به روستاهای مسیر، بسیاری از خودروهای عبوری این محور را دچار حادثه کرد.

تاکنون تعداد کشته شدگان این حادثه ۸ نفر و تعداد مفقودین سه نفر است که همچنان جستجو برای حادثه دیدگان احتمالی در منطقه ادامه دارد.


سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

 
www.asriran.com

تصاویری عجیب از سیل ویرانگر در بهبهان

تصاویری عجیب از سیل ویرانگر در بهبهان
سیل جاری در شهرستان بهمئی به سوی محور بهبهان – رامهرمز آمده و علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان به روستاهای مسیر، بسیاری از خودروهای عبوری این محور را دچار حادثه کرد.

وقوع سیل در محور بهبهان – رامهرمز سبب کشته شدن ۸ نفر و وارد آمدن خسارت مالی فراوان به بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شد.

در بخشی از محور بهبهان ‌ـ‌ رامهرمز سیل به راه افتاد و تعداد زیادی وسیله نقلیه سبک و سنگین عبوری با جریان آب از جاده خارج شدند.

به گزارش شوشان، سیل جاری در شهرستان بهمئی به سوی محور بهبهان – رامهرمز آمده و علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان به روستاهای مسیر، بسیاری از خودروهای عبوری این محور را دچار حادثه کرد.

تاکنون تعداد کشته شدگان این حادثه ۸ نفر و تعداد مفقودین سه نفر است که همچنان جستجو برای حادثه دیدگان احتمالی در منطقه ادامه دارد.


سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

سیل ویرانگر در بهبهان

 
www.asriran.com