تصاویری غم انگیز از زندگی سخت خرسهای قطبی

تصاویری غم انگیز از زندگی سخت خرسهای قطبی
زیستگاه خرسهای قطبی
به سبب گرمای جهانی درحال نابودی است و به همین دلیل بزرگترین شکارچی قطب شمال در
اثر گرسنگی و کمبود غذا روزگار سختی را پشت سر می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل گرمای جهانی، بزرگترین شکارچی قطب شمال درحال از

دست دادن زیستگاه خود است.

این مشکل بزرگ موجب شده است که خرسهای قطبی رفتار همنوع خواری که را در بین این
حیوانات پدیده ای غیرعادی است از خود بروز دهند.
به همین دلیل خرسهای مادر مجبورند به شدت از توله های خود در برابر خرسهای
بزرگسال نر گرسنه دفاع کنند.
در حقیقت، نخستین گزارشات مربوط به همنوع خواری خرسها در سال ۲۰۰۹ ارائه شد.
در آن زمان تصاویری که در خلیج هادسون واقع در ۲۰۰ مایلی شمال مانیتوبا در
کانادا گرفته شده بودند نشان دادند که خرسهای قطبی این منطقه در حال تبدیل شدن به
حیواناتی همنوع خوار هستند.
این در حالی است که خرسهای قطبی هرگز حیوانات همنوع خواری نبوده اند و به طور
طبیعی با شکار فوکها در روی قطعات یخ غذای خود را تامین می کنند اما اکنون به دلیل
ذوب یخهای این ورقه ها به دلیل افزایش دمای متوسط منطقه شکار فوکها برای این
پستانداران قطبی بسیار دشوار شده است. به طوریکه فوکها در اغلب موارد در آب به سر
می برند و به این ترتیب از دسترس خرسها دور می مانند.
در این راستا، به تازگی مجله نشنال جغرافی در گزارشی گوشه ای از زندگی دشوار
خرسهای قطبی را به تصویر کشیده است.

 
یک خرس قطبی بر روی یک قطعه یخ در
دریاچه مجمع الجزایر “اسوالبارد” در نروژ. بیشتر این خرسها زندگی خود را بر
روی یخهای دریایی می گذارنند و تمام سال را شکار می کنند. تنها خرسهای ماده
برای ساخت یک لانه مناسب برای به دنیا آوردن توله ها به ساحل می آیند. اما
با افزایش دما و گرمای جهانی هر روز از تعداد یخهای مقاوم کاسته می شود و
خرسها مجبورند با شنا در دریا انرژی بسیاری را مصرف کنند

 

 

در ساحل، یک خرس قطبی نر ستون فقرات
یک نهنگ را بررسی می کند تا شاید بتواند چیزی برای خوردن پیدا کند. برای
زنده ماندن در تابستان، زمانی که فرصت پیدا کردن شکار کاهش می یابد خرسها
باید از ذخیره چربی که با خوردن فوکها به دست آورده اند استفاده کنند

 

 
در سالهای اخیر به دلیل گرمای جهانی
و کاهش منابع غذایی، در میان خرسهای قطبی موارد متعددی از همنوع خواری
مشاهده شده است. نرها می توانند خرسهای جوان را بخورند. به همین دلیل
خرسهای مادر مجبورند با دقت بیشتری مراقب بچه های خود باشند

 

 

در مجمع الجزایر “اسوالبارد” یک خرس
نر دنبال یک خرس مادر و دو توله اش است. “فلورین شولتز”، عکاس این تصویر
توضیح داد: “وقتی مادر، خرس نر را دید دو توله خود را نفس نفس زنان به جلو
راند و هر سه با گوشهای پایین شروع به دویدن کردند.”

 

 

این عکس بلافاصله پس از فرار گرفته شده
است. خرس مادر و دو توله اش از روی یک تکه یخ به روی دیگری پریدند و از دست خرس
نر فرار کردند. پس از پریدن، هر سه به دویدن خود ادامه دادند

 

 

 

 

بر روی ساحل خلیج هادسون، یک خرس
قطبی گرسنه انرژی خود را صرف پیدا کردن تخم یک چلچله دریایی قطبی می کند

 

 

در این تصویر زیبا، یک توله خرس در
تلاش است تا از پشت مادر خود بالا برود. با اینکار، خرسهای مادر با تمرکز
بیشتری می توانند از بچه های خود مراقبت کنند

تصاویری غم انگیز از زندگی سخت خرسهای قطبی

تصاویری غم انگیز از زندگی سخت خرسهای قطبی
زیستگاه خرسهای قطبی
به سبب گرمای جهانی درحال نابودی است و به همین دلیل بزرگترین شکارچی قطب شمال در
اثر گرسنگی و کمبود غذا روزگار سختی را پشت سر می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل گرمای جهانی، بزرگترین شکارچی قطب شمال درحال از

دست دادن زیستگاه خود است.

این مشکل بزرگ موجب شده است که خرسهای قطبی رفتار همنوع خواری که را در بین این
حیوانات پدیده ای غیرعادی است از خود بروز دهند.
به همین دلیل خرسهای مادر مجبورند به شدت از توله های خود در برابر خرسهای
بزرگسال نر گرسنه دفاع کنند.
در حقیقت، نخستین گزارشات مربوط به همنوع خواری خرسها در سال ۲۰۰۹ ارائه شد.
در آن زمان تصاویری که در خلیج هادسون واقع در ۲۰۰ مایلی شمال مانیتوبا در
کانادا گرفته شده بودند نشان دادند که خرسهای قطبی این منطقه در حال تبدیل شدن به
حیواناتی همنوع خوار هستند.
این در حالی است که خرسهای قطبی هرگز حیوانات همنوع خواری نبوده اند و به طور
طبیعی با شکار فوکها در روی قطعات یخ غذای خود را تامین می کنند اما اکنون به دلیل
ذوب یخهای این ورقه ها به دلیل افزایش دمای متوسط منطقه شکار فوکها برای این
پستانداران قطبی بسیار دشوار شده است. به طوریکه فوکها در اغلب موارد در آب به سر
می برند و به این ترتیب از دسترس خرسها دور می مانند.
در این راستا، به تازگی مجله نشنال جغرافی در گزارشی گوشه ای از زندگی دشوار
خرسهای قطبی را به تصویر کشیده است.

 
یک خرس قطبی بر روی یک قطعه یخ در
دریاچه مجمع الجزایر “اسوالبارد” در نروژ. بیشتر این خرسها زندگی خود را بر
روی یخهای دریایی می گذارنند و تمام سال را شکار می کنند. تنها خرسهای ماده
برای ساخت یک لانه مناسب برای به دنیا آوردن توله ها به ساحل می آیند. اما
با افزایش دما و گرمای جهانی هر روز از تعداد یخهای مقاوم کاسته می شود و
خرسها مجبورند با شنا در دریا انرژی بسیاری را مصرف کنند

 

 

در ساحل، یک خرس قطبی نر ستون فقرات
یک نهنگ را بررسی می کند تا شاید بتواند چیزی برای خوردن پیدا کند. برای
زنده ماندن در تابستان، زمانی که فرصت پیدا کردن شکار کاهش می یابد خرسها
باید از ذخیره چربی که با خوردن فوکها به دست آورده اند استفاده کنند

 

 
در سالهای اخیر به دلیل گرمای جهانی
و کاهش منابع غذایی، در میان خرسهای قطبی موارد متعددی از همنوع خواری
مشاهده شده است. نرها می توانند خرسهای جوان را بخورند. به همین دلیل
خرسهای مادر مجبورند با دقت بیشتری مراقب بچه های خود باشند

 

 

در مجمع الجزایر “اسوالبارد” یک خرس
نر دنبال یک خرس مادر و دو توله اش است. “فلورین شولتز”، عکاس این تصویر
توضیح داد: “وقتی مادر، خرس نر را دید دو توله خود را نفس نفس زنان به جلو
راند و هر سه با گوشهای پایین شروع به دویدن کردند.”

 

 

این عکس بلافاصله پس از فرار گرفته شده
است. خرس مادر و دو توله اش از روی یک تکه یخ به روی دیگری پریدند و از دست خرس
نر فرار کردند. پس از پریدن، هر سه به دویدن خود ادامه دادند

 

 

 

 

بر روی ساحل خلیج هادسون، یک خرس
قطبی گرسنه انرژی خود را صرف پیدا کردن تخم یک چلچله دریایی قطبی می کند

 

 

در این تصویر زیبا، یک توله خرس در
تلاش است تا از پشت مادر خود بالا برود. با اینکار، خرسهای مادر با تمرکز
بیشتری می توانند از بچه های خود مراقبت کنند

تصاویری غم انگیز از زندگی سخت خرسهای قطبی

تصاویری غم انگیز از زندگی سخت خرسهای قطبی
زیستگاه خرسهای قطبی
به سبب گرمای جهانی درحال نابودی است و به همین دلیل بزرگترین شکارچی قطب شمال در
اثر گرسنگی و کمبود غذا روزگار سختی را پشت سر می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل گرمای جهانی، بزرگترین شکارچی قطب شمال درحال از

دست دادن زیستگاه خود است.

این مشکل بزرگ موجب شده است که خرسهای قطبی رفتار همنوع خواری که را در بین این
حیوانات پدیده ای غیرعادی است از خود بروز دهند.
به همین دلیل خرسهای مادر مجبورند به شدت از توله های خود در برابر خرسهای
بزرگسال نر گرسنه دفاع کنند.
در حقیقت، نخستین گزارشات مربوط به همنوع خواری خرسها در سال ۲۰۰۹ ارائه شد.
در آن زمان تصاویری که در خلیج هادسون واقع در ۲۰۰ مایلی شمال مانیتوبا در
کانادا گرفته شده بودند نشان دادند که خرسهای قطبی این منطقه در حال تبدیل شدن به
حیواناتی همنوع خوار هستند.
این در حالی است که خرسهای قطبی هرگز حیوانات همنوع خواری نبوده اند و به طور
طبیعی با شکار فوکها در روی قطعات یخ غذای خود را تامین می کنند اما اکنون به دلیل
ذوب یخهای این ورقه ها به دلیل افزایش دمای متوسط منطقه شکار فوکها برای این
پستانداران قطبی بسیار دشوار شده است. به طوریکه فوکها در اغلب موارد در آب به سر
می برند و به این ترتیب از دسترس خرسها دور می مانند.
در این راستا، به تازگی مجله نشنال جغرافی در گزارشی گوشه ای از زندگی دشوار
خرسهای قطبی را به تصویر کشیده است.

 
یک خرس قطبی بر روی یک قطعه یخ در
دریاچه مجمع الجزایر “اسوالبارد” در نروژ. بیشتر این خرسها زندگی خود را بر
روی یخهای دریایی می گذارنند و تمام سال را شکار می کنند. تنها خرسهای ماده
برای ساخت یک لانه مناسب برای به دنیا آوردن توله ها به ساحل می آیند. اما
با افزایش دما و گرمای جهانی هر روز از تعداد یخهای مقاوم کاسته می شود و
خرسها مجبورند با شنا در دریا انرژی بسیاری را مصرف کنند

 

 

در ساحل، یک خرس قطبی نر ستون فقرات
یک نهنگ را بررسی می کند تا شاید بتواند چیزی برای خوردن پیدا کند. برای
زنده ماندن در تابستان، زمانی که فرصت پیدا کردن شکار کاهش می یابد خرسها
باید از ذخیره چربی که با خوردن فوکها به دست آورده اند استفاده کنند

 

 
در سالهای اخیر به دلیل گرمای جهانی
و کاهش منابع غذایی، در میان خرسهای قطبی موارد متعددی از همنوع خواری
مشاهده شده است. نرها می توانند خرسهای جوان را بخورند. به همین دلیل
خرسهای مادر مجبورند با دقت بیشتری مراقب بچه های خود باشند

 

 

در مجمع الجزایر “اسوالبارد” یک خرس
نر دنبال یک خرس مادر و دو توله اش است. “فلورین شولتز”، عکاس این تصویر
توضیح داد: “وقتی مادر، خرس نر را دید دو توله خود را نفس نفس زنان به جلو
راند و هر سه با گوشهای پایین شروع به دویدن کردند.”

 

 

این عکس بلافاصله پس از فرار گرفته شده
است. خرس مادر و دو توله اش از روی یک تکه یخ به روی دیگری پریدند و از دست خرس
نر فرار کردند. پس از پریدن، هر سه به دویدن خود ادامه دادند

 

 

 

 

بر روی ساحل خلیج هادسون، یک خرس
قطبی گرسنه انرژی خود را صرف پیدا کردن تخم یک چلچله دریایی قطبی می کند

 

 

در این تصویر زیبا، یک توله خرس در
تلاش است تا از پشت مادر خود بالا برود. با اینکار، خرسهای مادر با تمرکز
بیشتری می توانند از بچه های خود مراقبت کنند