تصاویر: اوقات فراغت در دریاچه ارومیه

تصاویر: اوقات فراغت در دریاچه ارومیه

ارومیه – خبرگزاری مهر: با وجود خشکی و شرایط نامناسب زیست محیطی گردشگران
و مسافرات تابستانی این دریاچه را برای گذران اوقات فراغت انتخاب می کنند.

عکس:
اسفندیار اصغرخانی
 

 

Bookmark and Share

تصاویر: اوقات فراغت در دریاچه ارومیه

تصاویر: اوقات فراغت در دریاچه ارومیه

ارومیه – خبرگزاری مهر: با وجود خشکی و شرایط نامناسب زیست محیطی گردشگران
و مسافرات تابستانی این دریاچه را برای گذران اوقات فراغت انتخاب می کنند.

عکس:
اسفندیار اصغرخانی
 

 

Bookmark and Share

تصاویر: اوقات فراغت در دریاچه ارومیه

تصاویر: اوقات فراغت در دریاچه ارومیه

ارومیه – خبرگزاری مهر: با وجود خشکی و شرایط نامناسب زیست محیطی گردشگران
و مسافرات تابستانی این دریاچه را برای گذران اوقات فراغت انتخاب می کنند.

عکس:
اسفندیار اصغرخانی
 

 

Bookmark and Share