تصاویر: جزیره‌ای بدون زنان!

تصاویر: جزیره‌ای بدون زنان!

ورود به آتوس هم مراحل مختلفی دارد. اول از همه بازدیدکننده باید چک شود که آیا
گربه، سگ، طوطی و … ماده همراه نداشته باشد و پلیس‌هایی که در بسیاری از
تقاطع‌های این جزیره حضور دارند وظیفه دارند که جلوی افراد و موجودات زن نما را
بگیرند.

«زن ممنوع» واژه‌ای است که مردان این جزیره به آن اعتقاد دارند. از سال ۱۰۶۰
تصویب شده است که هیچ زنی حق ورود به این جزیره را ندارد و حتی برخی از حیوانات
ماده مجاز به بودن در منطقه نیستند. همچنین ورود هرگونه عکس زنان به جزیره مجاز
نیست.


بازدید از آتوس به غیر از اتباع یونان برای بازدیدکنندگان خارجی هم مجاز است
اما به ۲۰ مرد در یک روز محدود است و باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند.

ورود به آتوس هم مراحل مختلفی دارد. اول از همه بازدیدکننده باید چک شود که آیا
گربه، سگ، طوطی و … ماده همراه نداشته باشد و پلیس‌هایی که در بسیاری از
تقاطع‌های این جزیره حضور دارند وظیفه دارند که جلوی افراد و موجودات زن نما را
بگیرند.

برای بازرسی بازدید کننده می‌بایست تمامی لباس‌ها خود را درآورد تا از نظر
جنسیت بررسی شود که این ممکن است برای برخی از آن‌ها خوشایند نباشد.

در صومعه آتوس به طور انحصاری فقط خدای یونان مورد پرستش قرار می‌گیرد و افراد
برای نماز و عبادت به این مکان می‌آیند.

در کتابخانه صومعه تعداد زیادی کتاب و کتیبه‌های خطی و نادر از قرون مختلف وجود
دارد. اینجا هرگونه آلات موسیقی، سیگار، بازی، آواز خواندن، رادیو، تلویزیون،
تلگراف، روزنامه غیرمجاز است و در تمام جزیره تنها یک خودرو وجود دارد.

راهبان آتوس چه نوع مردمانی هستند؟ اکثر آن‌ها بعد از به دنیا آمدن به اینجا
فرستاده می‌شوند، به طوری که در عمر خود هیچ زنی را ندیده‌اند، با این حال چرا
آن‌ها حاضر به قطع رابطه با جهان متمدن در این جزیره با وسعت ۱۵۰ مایل مربع
شده‌اند؟

از یک راهب این سوال پرسیده شد که چرا باید اینجا بمانند و او گفت: در اینجا
زندگی ارزش زیستن دارد و در اینجا فرصت برای آرام بودن بسیار است و هیچ نگرانی
و مشکلی وجود ندارد. ما با هم زندگی می‌کنیم بیش از هر جای دیگر در جهان و چرا
ما باید به یک زن نیاز داشته باشیم؟

داخل دیوارهای صومعه جایی است که آن‌ها زندگی، کار و دعا خود را در صلح و آرامش
انجام می‌دهند.

 

وزوزک
 

 

تصاویر: جزیره‌ای بدون زنان!

تصاویر: جزیره‌ای بدون زنان!

ورود به آتوس هم مراحل مختلفی دارد. اول از همه بازدیدکننده باید چک شود که آیا
گربه، سگ، طوطی و … ماده همراه نداشته باشد و پلیس‌هایی که در بسیاری از
تقاطع‌های این جزیره حضور دارند وظیفه دارند که جلوی افراد و موجودات زن نما را
بگیرند.

«زن ممنوع» واژه‌ای است که مردان این جزیره به آن اعتقاد دارند. از سال ۱۰۶۰
تصویب شده است که هیچ زنی حق ورود به این جزیره را ندارد و حتی برخی از حیوانات
ماده مجاز به بودن در منطقه نیستند. همچنین ورود هرگونه عکس زنان به جزیره مجاز
نیست.


بازدید از آتوس به غیر از اتباع یونان برای بازدیدکنندگان خارجی هم مجاز است
اما به ۲۰ مرد در یک روز محدود است و باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند.

ورود به آتوس هم مراحل مختلفی دارد. اول از همه بازدیدکننده باید چک شود که آیا
گربه، سگ، طوطی و … ماده همراه نداشته باشد و پلیس‌هایی که در بسیاری از
تقاطع‌های این جزیره حضور دارند وظیفه دارند که جلوی افراد و موجودات زن نما را
بگیرند.

برای بازرسی بازدید کننده می‌بایست تمامی لباس‌ها خود را درآورد تا از نظر
جنسیت بررسی شود که این ممکن است برای برخی از آن‌ها خوشایند نباشد.

در صومعه آتوس به طور انحصاری فقط خدای یونان مورد پرستش قرار می‌گیرد و افراد
برای نماز و عبادت به این مکان می‌آیند.

در کتابخانه صومعه تعداد زیادی کتاب و کتیبه‌های خطی و نادر از قرون مختلف وجود
دارد. اینجا هرگونه آلات موسیقی، سیگار، بازی، آواز خواندن، رادیو، تلویزیون،
تلگراف، روزنامه غیرمجاز است و در تمام جزیره تنها یک خودرو وجود دارد.

راهبان آتوس چه نوع مردمانی هستند؟ اکثر آن‌ها بعد از به دنیا آمدن به اینجا
فرستاده می‌شوند، به طوری که در عمر خود هیچ زنی را ندیده‌اند، با این حال چرا
آن‌ها حاضر به قطع رابطه با جهان متمدن در این جزیره با وسعت ۱۵۰ مایل مربع
شده‌اند؟

از یک راهب این سوال پرسیده شد که چرا باید اینجا بمانند و او گفت: در اینجا
زندگی ارزش زیستن دارد و در اینجا فرصت برای آرام بودن بسیار است و هیچ نگرانی
و مشکلی وجود ندارد. ما با هم زندگی می‌کنیم بیش از هر جای دیگر در جهان و چرا
ما باید به یک زن نیاز داشته باشیم؟

داخل دیوارهای صومعه جایی است که آن‌ها زندگی، کار و دعا خود را در صلح و آرامش
انجام می‌دهند.

 

وزوزک
 

 

تصاویر: جزیره‌ای بدون زنان!

تصاویر: جزیره‌ای بدون زنان!

ورود به آتوس هم مراحل مختلفی دارد. اول از همه بازدیدکننده باید چک شود که آیا
گربه، سگ، طوطی و … ماده همراه نداشته باشد و پلیس‌هایی که در بسیاری از
تقاطع‌های این جزیره حضور دارند وظیفه دارند که جلوی افراد و موجودات زن نما را
بگیرند.

«زن ممنوع» واژه‌ای است که مردان این جزیره به آن اعتقاد دارند. از سال ۱۰۶۰
تصویب شده است که هیچ زنی حق ورود به این جزیره را ندارد و حتی برخی از حیوانات
ماده مجاز به بودن در منطقه نیستند. همچنین ورود هرگونه عکس زنان به جزیره مجاز
نیست.


بازدید از آتوس به غیر از اتباع یونان برای بازدیدکنندگان خارجی هم مجاز است
اما به ۲۰ مرد در یک روز محدود است و باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند.

ورود به آتوس هم مراحل مختلفی دارد. اول از همه بازدیدکننده باید چک شود که آیا
گربه، سگ، طوطی و … ماده همراه نداشته باشد و پلیس‌هایی که در بسیاری از
تقاطع‌های این جزیره حضور دارند وظیفه دارند که جلوی افراد و موجودات زن نما را
بگیرند.

برای بازرسی بازدید کننده می‌بایست تمامی لباس‌ها خود را درآورد تا از نظر
جنسیت بررسی شود که این ممکن است برای برخی از آن‌ها خوشایند نباشد.

در صومعه آتوس به طور انحصاری فقط خدای یونان مورد پرستش قرار می‌گیرد و افراد
برای نماز و عبادت به این مکان می‌آیند.

در کتابخانه صومعه تعداد زیادی کتاب و کتیبه‌های خطی و نادر از قرون مختلف وجود
دارد. اینجا هرگونه آلات موسیقی، سیگار، بازی، آواز خواندن، رادیو، تلویزیون،
تلگراف، روزنامه غیرمجاز است و در تمام جزیره تنها یک خودرو وجود دارد.

راهبان آتوس چه نوع مردمانی هستند؟ اکثر آن‌ها بعد از به دنیا آمدن به اینجا
فرستاده می‌شوند، به طوری که در عمر خود هیچ زنی را ندیده‌اند، با این حال چرا
آن‌ها حاضر به قطع رابطه با جهان متمدن در این جزیره با وسعت ۱۵۰ مایل مربع
شده‌اند؟

از یک راهب این سوال پرسیده شد که چرا باید اینجا بمانند و او گفت: در اینجا
زندگی ارزش زیستن دارد و در اینجا فرصت برای آرام بودن بسیار است و هیچ نگرانی
و مشکلی وجود ندارد. ما با هم زندگی می‌کنیم بیش از هر جای دیگر در جهان و چرا
ما باید به یک زن نیاز داشته باشیم؟

داخل دیوارهای صومعه جایی است که آن‌ها زندگی، کار و دعا خود را در صلح و آرامش
انجام می‌دهند.

 

وزوزک