تصاویر : حلقه انگشتری که دردسر ساز شد

تصاویر : حلقه انگشتری که دردسر ساز شد

انگشت این شهروند به علت کوچک بودن حلقه انگشتری به شدت متورم شده بود که آتش
نشانان بلافاصله با استفاده از انگشتربر برقی و بدون هر گونه آسیبی پس از
دقایقی حلقه انگشتری را بریدند و به رنج و درد این پسر نوجوان پایان دادند.

حلقه انگشتری که باعث آسیب دیدگی انگشت پسر نوجوانی شده بود با کمک آتش نشانان
از انگشتش خارج شد.


به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، این نوجوان ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه شب گذشته در حالی که
گیر کردن حلقه انگشتری در انگشتش باعث ایجاد درد و تورم شده بود با حضور در
ایستگاه ۵۶ آتش نشانی، برای رهایی از درد از آتش نشانان کمک خواست.

به گفته علی اصغر فیاض فرمانده آتش نشان ایستگاه ۵۶، انگشت این شهروند به علت
کوچک بودن حلقه انگشتری به شدت متورم شده بود که آتش نشانان بلافاصله با
استفاده از انگشتربر برقی و بدون هر گونه آسیبی پس از دقایقی حلقه انگشتری را
بریدند و به رنج و درد این پسر نوجوان پایان دادند.

این نوجوان پس از رها شدن انگشتش با تشکر از آتش نشانان، از علاقه خود به حرفه
آتش نشانی و آتش نشانان گفت.

 


 

 

تصاویر : حلقه انگشتری که دردسر ساز شد

تصاویر : حلقه انگشتری که دردسر ساز شد

انگشت این شهروند به علت کوچک بودن حلقه انگشتری به شدت متورم شده بود که آتش
نشانان بلافاصله با استفاده از انگشتربر برقی و بدون هر گونه آسیبی پس از
دقایقی حلقه انگشتری را بریدند و به رنج و درد این پسر نوجوان پایان دادند.

حلقه انگشتری که باعث آسیب دیدگی انگشت پسر نوجوانی شده بود با کمک آتش نشانان
از انگشتش خارج شد.


به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، این نوجوان ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه شب گذشته در حالی که
گیر کردن حلقه انگشتری در انگشتش باعث ایجاد درد و تورم شده بود با حضور در
ایستگاه ۵۶ آتش نشانی، برای رهایی از درد از آتش نشانان کمک خواست.

به گفته علی اصغر فیاض فرمانده آتش نشان ایستگاه ۵۶، انگشت این شهروند به علت
کوچک بودن حلقه انگشتری به شدت متورم شده بود که آتش نشانان بلافاصله با
استفاده از انگشتربر برقی و بدون هر گونه آسیبی پس از دقایقی حلقه انگشتری را
بریدند و به رنج و درد این پسر نوجوان پایان دادند.

این نوجوان پس از رها شدن انگشتش با تشکر از آتش نشانان، از علاقه خود به حرفه
آتش نشانی و آتش نشانان گفت.

 


 

 

تصاویر : حلقه انگشتری که دردسر ساز شد

تصاویر : حلقه انگشتری که دردسر ساز شد

انگشت این شهروند به علت کوچک بودن حلقه انگشتری به شدت متورم شده بود که آتش
نشانان بلافاصله با استفاده از انگشتربر برقی و بدون هر گونه آسیبی پس از
دقایقی حلقه انگشتری را بریدند و به رنج و درد این پسر نوجوان پایان دادند.

حلقه انگشتری که باعث آسیب دیدگی انگشت پسر نوجوانی شده بود با کمک آتش نشانان
از انگشتش خارج شد.


به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، این نوجوان ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه شب گذشته در حالی که
گیر کردن حلقه انگشتری در انگشتش باعث ایجاد درد و تورم شده بود با حضور در
ایستگاه ۵۶ آتش نشانی، برای رهایی از درد از آتش نشانان کمک خواست.

به گفته علی اصغر فیاض فرمانده آتش نشان ایستگاه ۵۶، انگشت این شهروند به علت
کوچک بودن حلقه انگشتری به شدت متورم شده بود که آتش نشانان بلافاصله با
استفاده از انگشتربر برقی و بدون هر گونه آسیبی پس از دقایقی حلقه انگشتری را
بریدند و به رنج و درد این پسر نوجوان پایان دادند.

این نوجوان پس از رها شدن انگشتش با تشکر از آتش نشانان، از علاقه خود به حرفه
آتش نشانی و آتش نشانان گفت.