تصاویر دیدنی/ نقاشی های دیواری سطح شهر تهران

تصاویر دیدنی/ نقاشی های دیواری سطح شهر تهران
مسئولان و مدیران
زیباسازی شهر تهران برای بهبودی و ارتقا نقاشی دیواری‌های سطح شهر تهران باید از
کارشناسان و هنرمندان نخبه و کار آزموده بهره ببرند تا این آثار هنری علاوه بر

زیبایی، با کارکرد واقعی و تاثیرگذاری در خور توجه همراه باشند.


عکس / خسرو
پرخیده

تصاویر دیدنی/ نقاشی های دیواری سطح شهر تهران

تصاویر دیدنی/ نقاشی های دیواری سطح شهر تهران
مسئولان و مدیران
زیباسازی شهر تهران برای بهبودی و ارتقا نقاشی دیواری‌های سطح شهر تهران باید از
کارشناسان و هنرمندان نخبه و کار آزموده بهره ببرند تا این آثار هنری علاوه بر

زیبایی، با کارکرد واقعی و تاثیرگذاری در خور توجه همراه باشند.


عکس / خسرو
پرخیده

تصاویر دیدنی/ نقاشی های دیواری سطح شهر تهران

تصاویر دیدنی/ نقاشی های دیواری سطح شهر تهران
مسئولان و مدیران
زیباسازی شهر تهران برای بهبودی و ارتقا نقاشی دیواری‌های سطح شهر تهران باید از
کارشناسان و هنرمندان نخبه و کار آزموده بهره ببرند تا این آثار هنری علاوه بر

زیبایی، با کارکرد واقعی و تاثیرگذاری در خور توجه همراه باشند.


عکس / خسرو
پرخیده