تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (۱۳ عکس)

طلاق در کشور های پیشرفته قانونی دارد که تمام عموال باید بین هر دو طرف تقسیم شود و این مسئله در بیشتر اوقات یک روند دردناک از نظر روانی و مالی به حساب می آید می آید. اما یک شهروند آلمانی بعد از طلاق از همسر خود تمام اموال را به معنای واقعی به دو نیم تقسیم کرده تا هیچ بحث دیگری باقی نماند !!!

 

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)

تقسیم اموال بعد از طلاق به روشی جدید !!! (13 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…