جاده های پریان (۲۶ عکس)

مسیرها و جاده هایی که در طبیعت وجود دارند بدلیل زیبایی و انرژی بالایی که
در طبیعت وجود دارد همیشه جادویی به نطر میرسند.جاده هایی سحر آمیز و پر
از پریان.جاده ها در داستان ها همیشه داستان هایی پر از رمز و راز به دنبال
خود دارند و همواره نمادی از ماجراجویی و آرامش و یا تنهایی بوده اند. این
عکس ها هم از این قاعده مستثنا نیستند و نشان از رهگذری تنها و یا رنج و
محنت عاشقی ازهجر یار خود را در بر دارند.

 

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)

جاده های پریان (26 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…