خانه سازی جالب موریانه ها (۸ عکس)

بزرگراه استوارت در استرالیا شاهد خانه سازی میلیونها موریانه در اطراف خود
میباشد.این موریانه ها خانه هایی شنی و به صورت کله قند برای خود ایجاد
کرده اند که توجه همگان را زمانی که در بزرگراه مشغول رانندگی هستند جلب
میکند.البته مردم این کشور هم بیکار ننشستند و برای این خانه ها پوشش های
جالبی تهیه کرده اند. 

 

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)

خانه سازی جالب موریانه ها (8 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…