روباه

روباه پس از مارگزیدگی برای سالم ماندن به گیاهی از نوع کاکتوس روی می آورد و با خوردن عصاره ی آن ((تریاق))و مالیدن آن بر روی زخم از این خطر نجات می یابد.

Image result for ‫روباه‬‎

روباه ها همه چیز را خاکستری می بینند.