سقوط از شانه خاکی (۱۳ عکس)

این اتفاق در کشور روسیه به وقوع پیوسته است و نتیجه بی احتیاطی راننده و
رانندگی در جاده ایی فاقد استانداردهای مناسب و در نتیجه واژگونی ماشین از
بالای شانه خاکی مرتفع به پایین میباشد.

 

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)

سقوط از شانه خاکی (13 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…