سگ هنرمند

Rafael
Mantesso نام شخصی است که از سگ خود در موقعیت های مختلف عکاسی کرده و با
افزودن نقاشی هایی ساده ، این عکس ها را به آثاری هنری و بامزه تبدیل کرده
است. سگ او که از نژاد بول تریر است به خوبی در کنار نقاشی ها و موقعیت های مختلف نقش بازی کرده.

قسمت اول این آلبم را می توانید در آلبوم سگ هنرمند (۱۱ عکس) ببینید.

 

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)

سگ هنرمند - قسمت دوم (14 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…