شکل سه بعدی فراکتال

dislike

عکس گوی های شیشه ای
عکس سه بعدی زیبا

شکل سه بعدی فراکتال Fractal shape 3d

شکل هندسی سه بعدی فرکتال یا فراکتال ساختاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست آید – شکل فرکتال انتزاعی فلزی سازه ای