صندلی مخصوص پرستار (۱۱ عکس)

در کنار تخت اتاق کودک صندلی قرار میگیرد که در واقع برای کودک محسوب نمی
شود و مخصوص پرستار کودک است. و طرح ها و مدلهای گوناگونی دارند.این صندلی میتواند ثابت یا بصورت غیر ثابت که
در مواردی تکان هم میتواند بخورد باشد.ولی در صل داستان تفاوتی ایجاد
نمیکند و این صندلی مختص پرستار کودک میباشد.

 

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)

صندلی مخصوص پرستار (11 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…