عقرب سیاه

dislike

عکس عقرب زرد خطرناک
عقرب زرد بیابانی سمی

عقرب سیاه black scorpion

کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام یکی از گونه‌ های بندپایان رده عنکبوتیان است که ۸ پا و نیشی در نوک دم با زهر کشنده می‌ باشد. عقرب‌ ها شب‌ ها و بیشتر در آب و هوایی گرم فعال هستند