علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج

توضیح عکس :
علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی و ملقب به پدر شعر نوی فارسی است. وی بنیانگذار شعر نو فارسی است – عکس نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی ایران – تصویر پورتره از چهره نیما یوشیج

کلمات کلیدی عکس :
عکس واقعی از نیما یوشیج شاعر مازندرانی شعر نو ایران – تصویر واقعی از شاعر شعر نو نیما یوشیج – عکس های شعراء معاصر ایران نیما یوشیج پدر شعر نو
aks nima yoshij shaer mazandarani – chehre nima yushij pedar sher no farsi iran – tasvir chehreh vagei nima yoshig – u;s kdlh d,ad[ nv auv k, thvsd