عکس بچه شتر لاما در کوهستان


فتوعکس

عکس بچه شتر لاما در کوهستان lama animal mountain

dislike

عکس کانگورو
عکس دسته جمعی گوسفند ها

عکس کانگورو
عکس دسته جمعی گوسفند ها

لاماها نوعی شترسان اهلی بومی آمریکای جنوبی است که مدتهاست به طور گسترده از سوی اینکاها و دیگر بومیان رشته کوه آند به عنوان حیوان بارکش و گوشتی استفاده می‌ شود – عکس های منتخب از بچه شتر لاما در مراتع و کوهستان