عکس دانشمند گالیلئو گالیله


فتوعکس

عکس دانشمند گالیلئو گالیله galileo galilei image

dislike

عکس ایزاک نیوتن
عکس آلبرت آینشتاین

عکس ایزاک نیوتن
عکس آلبرت آینشتاین

گالیلئو گالیله دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت و یکی از پایه‌ گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود – عکس پورتره نقاشی از گالیلو گالیله