عکس درخت بلوط قدیمی

dislike

عکس جنگل سر سبز شمال
عکس درخت رویایی و فانتزی

عکس درخت بلوط قدیمی oak tree

بلوط نام گونه ای از درختان و همچنین میوه آنهاست. درختان بلوط عمری طولانی دارند که گاه به دو هزار سال نیز می‌ رسد – عکس جالب از درخت بلوط کهنسال و قدیمی – تصویر زیبا از درخت بلوط پیر