عکس شهید دکتر محمد مفتح


فتوعکس

عکس شهید دکتر محمد مفتح mohammad mofateh

dislike

عکس شهید سید مرتضی آوینی
چهره شهید مرتضی مطهری

عکس شهید سید مرتضی آوینی
چهره شهید مرتضی مطهری

عکس چهره محمد مفتح معروف به شهید مفتح روحانی شیعه ایرانی بود که توسط گروه فرقان ترور شد – عکس های زیبا از چهره و سیمای دکتر شهید محمد مفتح روحانی انقلابی ایران – سایت هواداران دکتر مفتح