عکس مهره تاس یا طاس

dislike

ساعت زنگ دار قدیمی
خمیر دندان و مسواک

عکس مهره تاس یا طاس dic hd wallpaper

تاس یا طاس جسمی مکعب‌ شکل است که در انواع بازی‌ ها از آن استفاده می‌ شود. از مهره تاس در بازی های همچون مار و پله، منچ و تخنه نرد استفاده می شود، عکس طاس های رنگی پلاستیک خوشکل