عکس میوه خیار


فتوعکس

عکس میوه خیار cucumber image

dislike

تصویر ظرف میوه خوشمزه
عکس میوه طالبی شیرین

تصویر ظرف میوه خوشمزه
عکس میوه طالبی شیرین

میوه خیار درشت و سبز یا سفیدرنگ است و آن را خام می‌ خورند بوته آن مانند بوته خربزه است – عکس میوه خیار خوشمزه و رسیده – تصویر خیار درختی سبز رنگ – سیفی جات خوشمزه و خیار ها