عکس های دیدنی ازژست دایی و فردوسی پور مقابل دوربین

عکس های دیدنی ازژست دایی و فردوسی پور مقابل دوربین
دیدار تیمهای فوتسال پیشکسوتان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران

دیدار تیمهای فوتسال
پیشکسوتان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران عصر امروز سه شنبه در سالن ورزش

دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و با نتیجه ۷ بر ۵ به نفع تیم دانشگاه صنعتی شریف به
پایان رسید.


عکس /
مجتبی حیدری

عکس های دیدنی ازژست دایی و فردوسی پور مقابل دوربین

عکس های دیدنی ازژست دایی و فردوسی پور مقابل دوربین
دیدار تیمهای فوتسال پیشکسوتان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران

دیدار تیمهای فوتسال
پیشکسوتان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران عصر امروز سه شنبه در سالن ورزش

دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و با نتیجه ۷ بر ۵ به نفع تیم دانشگاه صنعتی شریف به
پایان رسید.


عکس /
مجتبی حیدری

عکس های دیدنی ازژست دایی و فردوسی پور مقابل دوربین

عکس های دیدنی ازژست دایی و فردوسی پور مقابل دوربین
دیدار تیمهای فوتسال پیشکسوتان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران

دیدار تیمهای فوتسال
پیشکسوتان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران عصر امروز سه شنبه در سالن ورزش

دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و با نتیجه ۷ بر ۵ به نفع تیم دانشگاه صنعتی شریف به
پایان رسید.


عکس /
مجتبی حیدری