عکس های دیدنی / افزایش کارگاه های تولید کیف باربی

گزارش تصویری / افزایش کارگاه های تولید کیف باربی

استقبال از
کیف هایی با طرح باربی در میان کودکان باعث شده که کارگاه های تولید این
کیف ها در کشور افزایش یافته و جایگزین تولید کیف های ایرانی شود که این
امر نشان دهنده رواج تغییر فرهنگ در میان کودکان و خانواده هاست.


عکس
/ مجتبی حیدری

عکس های دیدنی / افزایش کارگاه های تولید کیف باربی

گزارش تصویری / افزایش کارگاه های تولید کیف باربی

استقبال از
کیف هایی با طرح باربی در میان کودکان باعث شده که کارگاه های تولید این
کیف ها در کشور افزایش یافته و جایگزین تولید کیف های ایرانی شود که این
امر نشان دهنده رواج تغییر فرهنگ در میان کودکان و خانواده هاست.


عکس
/ مجتبی حیدری

عکس های دیدنی / افزایش کارگاه های تولید کیف باربی

گزارش تصویری / افزایش کارگاه های تولید کیف باربی

استقبال از
کیف هایی با طرح باربی در میان کودکان باعث شده که کارگاه های تولید این
کیف ها در کشور افزایش یافته و جایگزین تولید کیف های ایرانی شود که این
امر نشان دهنده رواج تغییر فرهنگ در میان کودکان و خانواده هاست.


عکس
/ مجتبی حیدری