مردمان تنها با موبایل هایشان (۱۰ عکس)

در جشنواره هنری Lodz 4 Cultures در لهستان هنرمندی به نام Isaac Cordal
اثری بسیار جالب ارائه کرده است. با نصب ده ها مجسمه کوچک از مردان موبایل
به دست بر روی بالکن هایی بدون راه خروج به تاثیر تکنولوژی و ارتباطات در
زندگی و دور شدن انسان ها از هم اشاره کرده است.او این مجسمه ها را که
Sasiedzi به معنی (همسایگی) نام گذاشته است بر روی نمای ساختمانی در Lodz
لهستان نصب کرده است.

 

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)

مردمان تنها با موبایل هایشان (10 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…