مرغ ماهی خوار حواصیل سفید


فتوعکس

مرغ ماهی خوار حواصیل سفید heron fish poultry beach

dislike

دعوای خانوادگی گنجشک ها
عکس پرنده کلاغ سیاه

دعوای خانوادگی گنجشک ها
عکس پرنده کلاغ سیاه

عکس زیبا از مرغ ماهی خوار حواصیل سفید در حال شکار ماهی در کنار ساحل دریا – حواصیل یا پرنده‌ ای است پابلند که در آب‌ های شیرین یا آب‌ های ساحلی زندگی می‌ کند – تصویر شکار ماهی توسط مرغ حواصیل