مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (۱۷ عکس)

این مسابقات هر ساله در آمریکا توسط شرکت ناتان برگذار میشود که در طی آن به سریع ترین کسی که بتواند هات داگ ها مشخص شده را بخورد جایزه می دهند.

 

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)

مسابقات هات داگ خوری در آمریکا !! (17 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…