مسلسل دستی نیروهای امنیتی

dislike

جیپ هامر خمپاره انداز
تفنگ لیزری کور کننده پنتاگون

مسلسل دستی نیروهای امنیتی ps90 aimpoint weapone

مسلسل دستی پی ۹۰ ساخت بلژیک سلاحی کار آمد، سبک و مخصوص نیروهای پیاده نظام و نیروهای امنیتی یک کشور. سلاحی سبک وزن با ریتم آتش بسار سریع – عکس مسلسل پیشرفته