ملوان زبل در دنیای واقعی (۹ عکس)

armwrestler Jeff Dabe 50 ساله رکورد بزرگترین دست های جهان را به نام خود ثبت کرده است. دست های او آنقدر بزرگ است که او را به شخصیت های کارتونی مانند ملوان زبل نسبت داده اند.دور ساعت این مرد ۴۹ سانتیمتر است و کف دستش به راحتی جمجمه یک فرد بالغ را در بر میگیرد و حتی می تواند آن را خرد کند! البته او از این اصلحه بزرگ خود تنها در مسابقات مچ اندازی استفاده می کند.

 

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)

ملوان زبل در دنیای واقعی (9 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…