موشک بالستیک روسی توپول ام


فتوعکس

موشک بالستیک روسی توپول ام topol m rusian ballistic

dislike

جیپ هامر خمپاره انداز
گلوله های جنگی سیاه

جیپ هامر خمپاره انداز
گلوله های جنگی سیاه

موشک بالستیک روسی SS-27 ، یا توپول ام موشکی قاره پیما، زمین پایه، با پیشرانه ای سوخت جامد می باشد – عکس های موشک قاره پیمای هسته ای بالستیک روسی توپول ام