نابودی ۶ لکسوس و خسارت میلیاردی (۵ عکس)

حوالی ساعت دو بعدازظهر روز سه شنبه یک دستگاه تریلر حامل شش دستگاه لکسوس
واژگون شد.علت این حادثه را خستگی و خواب آلودگی راننده عنوان شده. این
حادثه در گردنه جوزم در محور شهربابک به سمت انار رخ داد. این حادثه باعث
خسارت دیدن خودروی ها لسکوس شد و میزان خسارت از سوی بیمه در حال بررسی
است.

 

نابودی 6 لکسوس و خسارت میلیاردی (5 عکس)

نابودی 6 لکسوس و خسارت میلیاردی (5 عکس)

نابودی 6 لکسوس و خسارت میلیاردی (5 عکس)

نابودی 6 لکسوس و خسارت میلیاردی (5 عکس)

نابودی 6 لکسوس و خسارت میلیاردی (5 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…