هنرآفرینی با جوهر سیاه ([۱۵ عکس)

نقاشی باجوهر سیاه سبک و کاری متفاوت بادیگر سبک های نقاشی است.در این شیوه
تنها دو رنگ وجود دارد سفیدی کاغذ و سیاهی جوهر و بقیه کار به دست های
هنرمند نقاش بستگی دارد.در این نقاشی ها سوژه کار یک پاندا و دختر است که
با ترکیب بندی و حالات زیبایی که هنرمند روی کاغذ از چهره این دو ترسیم
کرده به راحتی حس وحال کار به بیننده منتقل میشود.

 

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)

هنرآفرینی با جوهر سیاه ([15 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…