هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (۱۰ عکس)

این تزئینات پر زحمت از اشیاء رنگارنگ و مواد غذایی کار امیلی بلینکوبای و
کریستوفر جابسون میباشند.همانطور که در عکس ها مشاهده مینمایید این
هنرمندان اشیاءرا با نظم ودقت کنار یکدیگر چیده اند و از آنها عکاسی نموده
اند ،از برگ و گل وغلات تا آبنبات های رنگارنگ…یکی از آخرین پروزه های
امیلی بلینکوبای عکاسی از چهره انسان های مختلف میباشد.

 

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)

هنری متفاوت برای چیدمان اشیاء (10 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…