گرافیتی های کارتونی (۱۹ عکس)

این نقاشی های دیواری زیبا با طرح هیولا کار کیم Koster و آنا سومنیا
میباشد که این طرح های دیواری بسیار زیبا را به دنیای دیجیتال آورده
اند.این اولین کار کیم با تمرکز بر روی دنیای کودکان است.او نقاشی های
بسیاری را بر روی ساختمان کارخانه های رها شده خارج از برلین طراحی نموده
است.

 

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)

گرافیتی های کارتونی (19 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…