گورستان ماشین های کلاسیک (۱۹ عکس)

 عکاس آماتور لهستانی که در نروژ زندگی میکند در راه بازگشت به خانه اش که
در نزدیکی جنگلی در سویس است به این صحنه های جالب برخورد میکند و شروع به
عکاسی از این ماشین های قدیمی وکلاسیک میکند.

 

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)

گورستان ماشین های کلاسیک (19 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…