تصاویر/ کودکان کار

تصاویر / کودکان کار
کودکان کار علاوه بر
این که در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می
برند در معرض بزهکاران حرفه ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل
ایجاد خانه های فساد و … نیز قرار می گیرند. در عین حال رفتار عموم شهروندان نیز
بیشتر بخوانید